Thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình

a. Trình tự thực hiện    Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: - Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nhận giấy hẹn trả kết quả giải quyế...

Thẩm định, trình phê duyệt Báo cáo đầu tư (không có nội dung xây dựng công trình)

a. Trình tự thực hiện     Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: - Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nhận giấy hẹn trả kết quả giải quy...

Thẩm tra, trình phê duyệt cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư

a. Trình tự thực hiện     Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: - Tổ chức, công dân: Nộp hồ sơ tại Bộ phận "một cửa", nhận giấy hẹn trả kết qu...

Thủ tục thẩm định, phê duyệt (phê duyệt điều chỉnh) chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

a. Trình tự thực hiện     Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: - Tổ chức, công dân: Nộp hồ sơ tại Bộ phận "một cửa", nhận giấy hẹn trả kết qu...

Thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh Báo cáo đầu tư (không có nội dung xây dựng công trình)

a. Trình tự thực hiện     Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: - Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nhận giấy hẹn trả kết quả giải qu...

Thủ tục thẩm định, phê duyệt chương trình, dự án, khoản viện trợ phi dự án sử dụng nguồn vốn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN)

a. Trình tự thực hiện     Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: - Tổ chức, công dân: Nộp hồ sơ tại Bộ phận "một cửa", nhận giấy hẹn trả kết qu...

Thẩm định, phê duyệt/trình phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước

a. Trình tự thực hiện     Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: - Tổ chức, công dân: Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nhận giấy hẹn trả kết quả giải quy...