Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005

Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 
Tag: luat dau tu, luat thuong mai