Nghị định số 73/2012/ND-CP ngày 26 tháng 09 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Nghị định số 73/2012/ND-CP ngày 26 tháng 09 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
Nghị định này quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề, bao gm liên kết đào tạo, thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam.
Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tchức quốc tế và tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động hp tác, đầu tư trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy ngh.
Tag: luat dau tuluat thuong mai