Nghị quyết số 26/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Nghị quyết số 26/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Tag: luat dau tuluat thuong mai