Thông tư số 09/2011/TT/BKHĐT ngày 07 tháng 09 năm 2011 của Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn

Thông tư số 09/2011/TT/BKHĐT ngày 07 tháng 09 năm 2011 của Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn
Tag: luat dau tuluat thuong mai