Thẩm định, phê duyệt/trình phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước

a. Trình tự thực hiện
   
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

- Tổ chức, công dân: Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nhận giấy hẹn trả kết quả giải quyết.

- Sở KH&ĐT: Tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho tổ chức, công dân; Chuyển hồ sơ cho bộ phận giải quyết.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

- Xử lý hồ sơ.

- Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ (văn bản  thông báo kết quả thẩm định, phê duyệt hoặc trình UBND Thành phố phê duyệt KHĐT).

- Chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận “một cửa”.

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

- Tổ chức, công dân nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận “một cửa”.

b. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở KH&ĐT: tầng 1, số 16 phố Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ
   
c1. Thành phần hồ sơ.

- Tờ trình đề nghị phê duyệt Kế hoạch đấu thầu/Kế hoạch đấu thầu điều chỉnh của Chủ đầu tư (mẫu BM-HAPI-08-02).

- Giấy tờ và tài liệu khác kèm theo (Bản chụp đóng dấu giáp lai của Chủ đầu tư) gồm:

+       Quyết định phê duyệt dự án và các tài liệu có liên quan để ra quyết định đầu tư.

+       Điều ước quốc tế về tài trợ đối với dự án sử dụng tài trợ vốn quốc tế.

+       Dự toán, tổng dự toán được duyệt với các gói thầu xây lắp (nếu có).

+       Các văn bản liên quan về khả năng cung cấp vốn (kế hoạch nguồn vốn, khế ước vay...).

+       Các văn bản liên quan khác (nếu có).

c2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ (gốc).

d. Mẫu đơn, mẫu tờ khai
   
Theo mẫu tại Phụ lục I – ban hành kèm theo Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009.

đ. Thời hạn giải quyết
   
30 ngày làm việc (không tính ngày tiếp nhận hồ sơ).

e. Đối tượng thực hiện TTHC
  
Tổ chức, cá nhân

g. Cơ quan thực hiện TTHC
   
- Cơ quan thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội/UBND Thành phố Hà Nội.

- Cơ quan tiếp nhận thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

h. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính
   
- Thông báo kết quả thẩm định (hoặc văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện).

- Quyết định phê duyệt KHĐT.

i. Phí, lệ phí
   
Không có.

k. Các yêu cầu khác trong giải quyết thủ tục hành chính
   
Khi nhận kết quả giải quyết hồ sơ, người đến nhận phải mang các giấy tờ sau:

- Phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.

- Bản gốc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn hiệu lực) của người đến nhận kết quả.
 
l. Căn cứ pháp lý liên quan của các TTHC
   
l1. Các văn bản luật:

- Luật Xây dựng năm 2003;

- Luật Đấu thầu năm 2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009;

l2. Các văn bản của Chính phủ:

- Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/2009 về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 10/01/2003 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/2000 của Chính phủ;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ.

- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lí chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 85/2009/NĐ-CP của Chính phủ;

l3. Văn bản hướng dẫn của Bộ KH&ĐT:

- Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009 về việc hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu.

l4. Các văn bản của UBND Thành phố:

- Quyết định 84/2009/QĐ-UB ngày 01/7/2009 v/v ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế liên thông trong giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân tại các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thuộc Thành phố;

- Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 17/10/2008 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

- Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

l5. Các văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Quyết định số 66/QĐ-KH&ĐT ngày 26/03/2007 về việc ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 81/QĐ-KH&ĐT ngày 27/02/2009 và Quyết định số 198/QĐ-KH&ĐT ngày 20/4/2009 sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định 81/QĐ-KH&ĐT ngày 27/2/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban trung tâm của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 595/QĐ-KH&ĐT ngày 28/10/2010 về việc ban hành các quy trình thuộc hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.