Thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình

a. Trình tự thực hiện
  
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

- Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nhận giấy hẹn trả kết quả giải quyết.

- Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

+ Thụ lý hồ sơ.

+ Gửi hồ sơ xin ý kiến thẩm định, góp ý của các cơ quan liên quan (nếu cần).

+ Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ (thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, thông báo tình trạng đang xử lý của hồ sơ hoặc phê duyệt /trình UBND TP phê duyệt) và chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận một cửa.

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

+ Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận “một cửa”.

b. Cách thức thực hiện
   
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của Sở KH&ĐT:

Tầng 01, số 16 phố Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.

c. Thành phần, số lượng

hồ sơ
   
c1. Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình (BM-HAPI-07-19);

- Báo cáo kinh tế-kỹ thuật điều chỉnh;

- Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục điều chỉnh và dự toán điều chỉnh (nếu có);

- Báo cáo về việc tổ chức giám sát, đánh giá đầu tư và thực hiện chế độ báo cáo theo Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư và Thông tư số 13/2010/TT-BKH ngày 02/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư và Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND Thành phố.

- Các văn bản pháp lý liên quan:

+ Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình của cấp có thẩm quyền.

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường điều chỉnh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp dự án phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường điều chỉnh).

+ Các văn bản pháp lý liên quan khác.

c2. Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ gốc, 02 sao).

d. Mẫu đơn, mẫu tờ khai
   
Tờ trình phê duyệt điều chỉnh Báo cáo KT-KT xây dựng công trình (BM-HAPI-07- 19).

đ. Thời hạn giải quyết
   
21 ngày làm việc.

e. Đối tượng thực hiện TTHC
   
Tổ chức

g. Cơ quan thực hiện TTHC
   
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận một cửa (Văn phòng Sở), các Phòng chuyên môn liên quan thuộc Sở KH&ĐT Hà Nội.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan liên quan (các Sở, Ngành, UBND quận, huyện thuộc Thành phố Hà Nội…).

h. Kết quả giải quyết TTHC
   
Quyết định phê duyệt Báo cáo KT-KT xây dựng công trình.
     
i. Phí, lệ phí
   
Có thu lệ phí (cụ thể với từng dự án theo quy định tại Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định dự án đầu tư)

k. Các yêu cầu khác trong giải quyết TTHC
   
Khi nhận kết quả giải quyết hồ sơ, người đến nhận phải mang các giấy tờ sau:

- Phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.

- Bản gốc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn hiệu lực).

l. Căn cứ pháp lý liên quan của TTHC
  
l1. Các Luật:

+ Luật Xây dựng năm 2003;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

+ Luật Đất đai năm 2003;

+ Luật Đấu thầu năm 2005;

+ Các văn bản Luật liên quan khác.

l2. Các văn bản của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương:

+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

+ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009.

+ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

+ Nghị định số: 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10 /2004 của Chính Phủ về thi hành Luật Đất đai;

+ Nghị định 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 về giám sát và đánh giá đầu tư;

+ Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định dự án đầu tư.

+ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

+ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án ĐTXD công trình.

+  Thông tư số 13/2010/TT-BKH ngày 2/6/2010 qui định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư.

+ Các văn bản pháp luật chuyên ngành, liên quan khác.

l3. Các quyết định của UBND Thành phố và Sở Kế hoạch và Đầu tư:

+ Quyết định 84/2009/QĐ-UB ngày 01/7/2009 của UBND Thành phố v/v ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế liên thông trong giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân tại các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thuộc Thành phố;

+ Quyết định số: 11/2011/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 của UBND Thành phố ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực KT-XH trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2011-2015.

+ Quyết định số: 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

+ Quyết định số 595/QĐ-KH&ĐT ngày 28/10/2010 của Sở KH&ĐT Hà Nội về việc ban hành quy trình quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Sở KH&ĐT Hà Nội.