Thẩm tra, trình phê duyệt cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư

a. Trình tự thực hiện
   
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

- Tổ chức, công dân: Nộp hồ sơ tại Bộ phận "một cửa", nhận giấy hẹn trả kết quả giải quyết.

- Sở KH&ĐT: Tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho tổ chức, công dân; Chuyển hồ sơ cho bộ phận giải quyết.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

- Xử lý hồ sơ.

- Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ (văn bản yêu cầu hoàn thiện, bổ sung hồ sơ; văn bản thông báo tình trạng giải quyết hồ sơ hoặc văn bản phê duyệt).

- Chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận "một cửa".

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

- Tổ chức, công dân nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận "một cửa).

b. Cách thức thực hiện
   
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận "một cửa" của Sở KH&ĐT: tầng 1, số 16 phố Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.

c.Thành phần, số lượng hồ sơ
  
c1. Thành phần hồ sơ.

- Tờ trình đề nghị phê duyệt cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư của Chủ đầu tư (mẫu BM-HAPI-06-01).

- Thuyết minh về các nội dung cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư (mẫu BM-HAPI-06-02).

- Giấy tờ và tài liệu khác kèm theo:

+ Tài liệu liên quan về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

+ Tài liệu liên quan về quy hoạch ngành, quy hoạch lĩnh vực, quy hoạch xây dựng.

+ Văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp dự án đầu tư không có trong quy hoạch ngành và quy hoạch xây dựng theo quy định tại Khoản 3, Điều 6 của Nghị định 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 3, Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND của UBND Thành phố.

+ Tài liệu về các kế hoạch phát triển trung hạn ngành, lĩnh vực trong giai đoạn 5 năm hoặc các chương trình, đề án (nếu có).

+ Văn bản cho phép lập dự án, giao chủ đầu tư hoặc triển khai công tác chuẩn bị đầu tư của cấp có thẩm quyền (nếu có).

+ Văn bản ý kiến của cơ quan có liên quan (nếu có).

+ Sơ đồ hoặc trích lục bản đồ vị trí dự án hoặc tài liệu liên quan về địa điểm đề nghị đầu tư xây dựng.

c2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ (gốc).

d. Mẫu đơn, mẫu tờ khai
   
- Tờ trình đề nghị phê duyệt cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư của Chủ đầu tư (mẫu BM-HAPI-06-01) (theo mẫu tại Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012)

đ. Thời hạn giải quyết
   
20 ngày làm việc (không tính ngày tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả).

e. Đối tượng thực hiện TTHC
   
Tổ chức

g. Cơ quan thực hiện TTHC
   
- Cơ quan thẩm quyết quyết định: UBND Thành phố Hà Nội.

- Cơ quan tiếp nhận thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội.

h. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính
   
- Văn bản bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc văn bản thông báo về xử lý hồ sơ.

- Quyết định phê duyệt.
 
i. Phí, lệ phí
   
Không có
 
k. Các yêu cầu khác trong giải quyết thủ tục hành chính
   
Khi nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết hồ sơ, người đến nhận phải mang các giấy tờ sau:

- Giấy giới thiệu cho người đến nộp hồ sơ và nhận KQ giải quyết  hồ sơ.

- Phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.

- Bản gốc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn hiệu lực).
 
l. Căn cứ pháp lý liên quan của các TTHC
  
l1. Các văn bản luật:

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;
 
l2. Các văn bản của Chính phủ:

- Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 10/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/2000 của Chính phủ;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
 
l3. Các văn bản của UBND Thành phố:

- Quyết định 84/2009/QĐ-UB ngày 01/7/2009 v/v ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế liên thông trong giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân tại các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thuộc Thành phố;

- Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 17/10/2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

- Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
 
l4. Các văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Quyết định số 66/QĐ-KH&ĐT ngày 26/03/2007 về việc ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

- Quyết định số 595/QĐ-KH&ĐT ngày 28/10/2010 về việc ban hành các quy trình thuộc hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội Hà Nội.