Thủ tục thẩm định, phê duyệt chương trình, dự án, khoản viện trợ phi dự án sử dụng nguồn vốn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN)

a. Trình tự thực hiện
   
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

- Tổ chức, công dân: Nộp hồ sơ tại Bộ phận "một cửa", nhận giấy hẹn trả kết quả giải quyết.

- Sở KH&ĐT: Tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho tổ chức, công dân; Chuyển hồ sơ cho bộ phận giải quyết.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

- Xử lý hồ sơ.

- Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ (văn bản yêu cầu hoàn thiện, bổ sung hồ sơ; văn bản thông báo tình trạng giải quyết hồ sơ hoặc văn bản phê duyệt).

- Chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận "một cửa".

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

- Tổ chức, công dân nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận một cửa.

b. Cách thức thực hiện
   
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận "một cửa" của Sở KH&ĐT: tầng 1, số 16 phố Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ
  
c1. Thành phần hồ sơ.

- Trường hợp trình thẩm định, phê duyệt lần đầu:

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt chương trình, dự án, khoản viện trợ phi dự án của Cơ quan chủ quản hoặc Chủ khoản viện trợ PCPNN (trong trường hợp Cơ quan chủ quản trực tiếp quản lý).

+ Văn bản của Bên tài trợ thống nhất với nội dung khoản viện trợ PCPNN và thông báo hoặc cam kết xem xét tài trợ cho khoản viện trợ PCPNN.

+ Dự thảo văn kiện chương trình, dự án, hồ sơ khoản viện trợ phi dự án được lập theo đúng quy định (bằng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài).

+ Dự thảo Thoả thuận viện trợ PCPNN cụ thể (nếu được yêu cầu để ký kết thay văn kiện chương trình, dự án sau này).

+ Báo cáo thực hiện chương trình, dự án, kết quả tiếp nhận các khoản viện trợ phi dự án của những giai đoạn trước (nếu là chương trình, dự án, khoản viện trợ phi dự án tiếp tục từ giai đoạn trước).

+ Bản sao Giấy đăng ký hoạt động và/hoặc bản sao giấy tờ hợp pháp về tư cách pháp nhân của Bên tài trợ.

+ Các văn bản liên quan khác (nếu có).

- Trường hợp trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung:

+ Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chương trình, dự án, khoản viện trợ phi dự án của Cơ quan chủ quản hoặc Chủ khoản viện trợ PCPNN (trong trường hợp Cơ quan chủ quản trực tiếp quản lý).

+ Thông báo điều chỉnh của nhà tài trợ nêu rõ nội dung điều chỉnh và lý do điều chỉnh.

+ Thoả thuận giữa nhà tài trợ và chủ khoản viện trợ (nếu có).

+ Bản giải trình chi tiết về nội dung điều chỉnh.

+ Bản sao Giấy đăng ký hoạt động và/hoặc bản sao giấy tờ hợp pháp về tư cách pháp nhân của Bên tài trợ.

+ Các văn bản liên quan khác (nếu có).

c2. Số lượng hồ sơ: 04 bộ hồ sơ (gốc).

d. Mẫu tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt chương trình, dự án
   
- Trường hợp thẩm định, phê duyệt lần đầu: Theo biểu mẫu BM-HAPI-13-22 (đối với chương trình, dự án) hoặc BM-HAPI-13-23 (đối với khoản viện trợ phi dự án).

- Trường hợp thẩm định, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung: Theo biểu mẫu BM-HAPI-13-26.

đ. Thời hạn giải quyết
   
23 ngày làm việc (không kể ngày tiếp nhận hồ sơ).

e. Đối tượng thực hiện TTHC
   
Tổ chức, cá nhân

g. Cơ quan thực hiện TTHC
   
- Cơ quan thẩm quyền quyết định: UBND Thành phố Hà Nội.

- Cơ quan tiếp nhận thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội.

h. Kết quả giải quyết hồ sơ
   
- Văn bản trả lời hồ sơ (nếu có).

- Văn bản yêu cầu sửa đổi bổ sung hồ sơ (nếu có).

- Văn bản thông báo tình trạng xử lý hồ sơ.

- Quyết định phê duyệt.

i. Phí, lệ phí
   
Không có

k. Các yêu cầu khác trong giải quyết thủ tục hành chính
   
Khi đến nộp hồ sơ người đến nộp hồ sơ phải mang các giấy tờ sau (kèm theo hồ sơ đầy đủ):

- Giấy giới thiệu cho người đến nộp hồ sơ.

- Bản gốc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn hiệu lực).

+ Khi đến nhận kết quả giải quyết hồ sơ, người đến nhận phải mang các giấy tờ sau:

- Phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.

- Bản gốc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn hiệu lực).

- Giấy giới thiệu cho người đến nộp hồ sơ

(nếu trường hợp người đến nhận kết quả không phải là người đi nộp hồ sơ).

l. Căn cứ pháp lý liên quan của các TTHC
   
l1. Các văn bản của Chính phủ:

Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN.

l2. Các văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Thông tư số  07/2010/TT-BKH ngày 30/03/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN.

- Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.

l3. Các văn bản của UBND Thành phố:

- Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 9/12/2011 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài của TP Hà Nội.

- Quyết định 84/2009/QĐ-UB ngày 01/7/2009 v/v ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế liên thông trong giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân tại các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thuộc Thành phố.

- Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 17/10/2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 66/QĐ-KH&ĐT ngày 26/03/2007 về việc ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

- Quyết định số 73/QĐ-KH&ĐT ngày 11/04/2007 về việc ban hành các quy trình thuộc hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

l4. Các văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Quyết định số 66/QĐ-KH&ĐT ngày 26/03/2007 về việc ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

- Quyết định số: 595/QĐ-KH&ĐT ngày 28/10/2010 về việc ban hành các quy trình thuộc hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội Hà Nội.